Virtuální prohlídka prodejny

Projekty EU

Zateplení objektu společnosti PONAST spol. s r. o.

Podstatou předkládaného projektu je na základě komplexní analýzy současného stavu spotřeby energií průmyslové budovy PONAST spol. s r.o. dosáhnout optimalizace a snížení spotřeby energií pro provoz tohoto objektu (vytápění). Objekt slouží pro zajištění administrativního a provozního zázemí pro vlastní strojírenskou výrobu firmy PONAST spol. s r.o. Hlavní cíl projektu / operace: Cílem projektu je realizace energeticky úsporného, ekologického a ekonomicky optimálního projektu, který povede ke snížení energetické náročnosti vytápění objektu v průmyslovém areálu žadatele. Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie. zobrazit »

Tvorba a rozvoj zahraniční distribuční sítě kotlů na obnovitelné zdroje energie

Popis projektu - operace: Předmětem projektu je propagace výrobků za účelem zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti kotlů na obnovitelné zdroje energie, které vyrábí firma PONAST, a to prostřednictvím účasti na 10 mezinárodních veletrzích. Hlavní cíl projektu / operace: Cílem projektu je růst obratu firmy podpořený růstem tržeb z kotlové produkce. Dílčím cílem je také růst podílu exportu na obratu společnosti. zobrazit »

"Zkoušky, měření a posouzení inovovaných kotlů"

Popis projektu / operace: Předmětem projektu je měření a posouzení rozhodujících technických parametrů tepelných a ekologických zařízení včetně jejich bezpečnosti při provozování. Zkoušky budou prováděny na zkušebních zařízeních upravených pro tento typ zkoušek ve zkušebně tepelných a ekologických zařízení. Zkušební zařízení bude dimenzováno dle typu a výkonu kotle. Hlavní cíl projektu / operace: Cílem projektu je protokol o zkoušce a osvědčení o zkoušce dle ČSN EN 303-5:2013 pro teplovodní kotle na tuhá paliva VERNER A302 resp. VERNER A602 s automatickou dodávkou paliva s takovými výsledky, aby byl podpořen obecný cíl - vyrábět a prodávat vysoce konkurenceschopný, moderní a trhem požadovaný výrobek. Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie. zobrazit »

„Měření a posouzení rozhodujících technických parametrů tepelných a ekologických zařízení“

Popis projektu / operace: Předmětem projektu je měření a posouzení rozhodujících technických parametrů tepelných a ekologických zařízení včetně jejich bezpečnosti při provozování. Zkoušky budou prováděny na zkušebních zařízeních upravených pro tento typ zkoušek ve zkušebně tepelných a ekologických zařízení. Zkušební zařízení bude dimenzováno dle typu a výkonu kotle. Hlavní cíl projektu / operace: Cílem projektu je protokol o informační zkoušce, vyhodnocení výsledků zkoušek a osvědčení o zkoušce dle ČSN EN 303-5:2013 pro teplovodní kotle na tuhá paliva VERNER A302 resp. VERNER A602 s automatickou dodávkou paliva s takovými výsledky, aby byl podpořen obecný cíl - vyrábět a prodávat vysoce konkurenceschopný, moderní a trhem požadovaný výrobek. Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie. zobrazit »

„Modelování proudění spalin a částic ve výměníku tepla“

Popis projektu / operace: Předmětem projektu je zpracování teoretické části proudění spalin a částic ve výměníku tepla, provedení výpočtu základní stávající varianty geometrie výměníku a geometrie trubky s vestavbou. Po konzultaci a vyhodnocení výsledků bude navrženo řešení s novými variantami geometrie výměníku a trubky s vestavbou. Při řešení budou využity moderní prostředky matematického modelování metodou konečných objemů aplikovaných na reálné geometrii pro výpočet proudění spalin a částic ve výměníku tepla. Hlavní cíl projektu / operace: Cílem projektu je prostřednictvím matematického modelování proudění spalin na stávajících zařízeních vytvořit návrh nové konstrukce kotlového tělesa a simulovat proudění spalin s cílem vyvinout nové konstrukční řešení proudění vody přes výměník a proudění spalin s částicemi v trubce výměníku tak, aby byl podpořen obecný cíl - vyrábět a prodávat vysoce konkurenceschopný a moderní a trhem požadovaný výrobek. Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie. zobrazit »

„Posílení a upevnění pozice automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie na zahraničních trzích“

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK MARKETING: „Posílení a upevnění pozice automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie na zahraničních trzích“ Popis projektu / operace: Předmětem předkládaného projektu je propagace výrobku za účelem zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti kotlů na obnovitelné zdroje energie, které vyrábí firma PONAST a to prostřednictvím účasti na mezinárodních veletrzích. V průběhu realizace projektu budou prezentovány výrobky firmy PONAST na mezinárodních veletrzích, kdy cílem je nalezení nových partnerů pro vytvoření nové obchodní a servisní sítě, či pro rozšíření stávajících lokalit. Řešení projektu tedy výrazně podporuje odbyt vyrobené produkce. Hlavní cíl projektu / operace: V důsledku kladného výsledku z realizace projektu je očekáván nárůst výroby, nárůst tržeb, růst zisku, rozšíření zaměstnanosti (zavedení dvousměnného provozu na vybraných pracovištích). Dále jsou očekávány podněty pro další vlastní vývoj nových, trhem žádaných výrobků. Předpokládáme také rozšíření povědomí o značce PONAST a růst konkurenceschopnosti jak firmy, tak jejího produktu. Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie. zobrazit »

„Rekonstrukce a rozšíření výrobních prostor pro produkci automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie“

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK NEMOVITOSTI: „Rekonstrukce a rozšíření výrobních prostor pro produkci automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie“ Popis projektu / operace: Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce stávajícího průmyslového areálu společnosti PONAST spol. s r.o., který je používán pro výrobu automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie. Stávající prostorové zázemí je technicky a kapacitně nevyhovující a neumožňuje další dynamické rozšiřování a zefektivňování výroby kotlů na OZE. Realizace projektu umožní rozvoj a posílení konkurenceschopnosti firmy a rozšiřování výrobků na podporu dlouhodobě udržitelného rozvoje a ochranu životního prostředí. Hlavní cíl projektu / operace: Předmětem předkládaného projektu je zásadní rekonstrukce stávajících objektů a jejich částečná dostavba s cílem přebudování stávajícího zastaralého průmyslového areálu, aby bylo zajištěno odpovídající zázemí pro efektivní výrobu automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie. Rekonstrukce bude mít pozitivní dopad na zintenzivnění využití vlastního jedinečného know-how výroby automatických kotlů v podobě rozšiřování výroby a na celkový rozvoj firmy spojený s udržením stávající zaměstnanosti a tvorbou nových, vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Konkrétní cíle realizace: 1. Provést stavební rekonstrukci těch prvků objektu, které jsou v neuspokojivém stavu a do budoucna znemožňují jeho efektivní využití pro popisovanou výrobu, čímž dojde k podstatnému prodloužení budoucího užívání nemovitosti. 2. Současně s rekonstrukcí provést dispoziční změny vnitřních prostor a přizpůsobení jednotlivých místností výrobnímu programu žadatele a provést přístavbu stávajícího objektu. 3. Stavební úprava vnitroareálových komunikací. Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie. zobrazit »

„Výzkum a vývoj pro inovaci automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie“

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK APLIKACE: „Výzkum a vývoj pro inovaci automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie“ Popis projektu / operace: Předmětem předkládaného projektu je na základě průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vč. návrhu a konstrukce prototypů dosáhnout nových znalostí a jejich následné aplikace do inovací automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie (OZE), a to se zacílením na dosažení efektivního a ekologického spalování méně kvalitní biomasy. Hlavní cíl projektu / operace: Cílem je dosahovat dlouhodobé a vysoké konkurenceschopnosti na světových trzích prostřednictvím vývoje a zavádění do průmyslové praxe inovovaných automatických kotlů na pelety (případně jiné obnovitelné zdroje energie - biomasu) s vysokou užitnou hodnotou v kombinaci se zaměřením na ekologii vytápění. Cílem je rozšířit používání automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie jako prostředek vytápění různých typů objektů s dopadem na podporu dlouhodobého udržitelného rozvoje společnost jako celku (nahrazuje spalování fosilních paliv) a ochranu životního prostředí (spalováním dřevních pelet vzniká méně škodlivých látek vypouštěných do ovzduší v porovnání se spalováním neobnovitelných zdrojů energie). Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.zobrazit »
eet