Virtuální prohlídka prodejny

Novinky

Projekty podporované Evropskou Unií

EVROPSKÁ UNIE,Evropský fond pro regionální rozvoj, Opereční program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,

   „Posílení a upevnění pozice automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie na zahraničních 

                                                                                 trzích

Popis projektu / operace:

Předmětem předkládaného projektu je propagace výrobku za účelem zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti kotlů na obnovitelné zdroje energie, které vyrábí firma PONAST a to prostřednictvím účasti na mezinárodních veletrzích. V průběhu realizace projektu budou prezentovány výrobky firmy PONAST na mezinárodních veletrzích, kdy cílem je nalezení nových partnerů pro vytvoření nové obchodní a servisní sítě, či pro rozšíření stávajících lokalit. Řešení projektu tedy výrazně podporuje odbyt vyrobené produkce.

Hlavní cíl projektu / operace:

V důsledku kladného výsledku z realizace projektu je očekáván nárůst výroby, nárůst tržeb, růst zisku, rozšíření zaměstnanosti (zavedení dvousměnného provozu na vybraných pracovištích). Dále jsou očekávány podněty pro další vlastní vývoj nových, trhem žádaných výrobků. Předpokládáme také rozšíření povědomí o značce PONAST a růst konkurenceschopnosti jak firmy, tak jejího produktu.

 

                Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie

=================================================================================================

                        „Rekonstrukce a rozšíření výrobních prostor pro produkci automatických kotlů na

                                                              obnovitelné zdroje energie“

Popis projektu:
Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce stávajícího průmyslového areálu společnosti PONAST spol. s r.o., který je používán pro výrobu automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie. Stávající prostorové zázemí je technicky a kapacitně nevyhovující a neumožňuje další dynamické rozšiřování a zefektivňování výroby kotlů na OZE. Realizace projektu umožní rozvoj a posílení konkurenceschopnosti firmy a rozšiřování výrobků na podporu dlouhodobě udržitelného rozvoje a ochranu životního prostředí.
Hlavní cíl projektu:
Předmětem předkládaného projektu je zásadní rekonstrukce stávajících objektů a jejich částečná dostavba s cílem přebudování stávajícího zastaralého průmyslového areálu, aby bylo zajištěno odpovídající zázemí pro efektivní výrobu automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie.
Rekonstrukce bude mít pozitivní dopad na zintenzivnění využití vlastního jedinečného know-how výroby automatických kotlů v podobě rozšiřování výroby a na celkový rozvoj firmy spojený s udržením stávající zaměstnanosti a tvorbou nových, vysoce kvalifikovaných pracovních míst.
Konkrétní cíle realizace:
1. Provést stavební rekonstrukci těch prvků objektu, které jsou v neuspokojivém stavu a do budoucna znemožňují jeho efektivní využití pro popisovanou výrobu, čímž dojde k podstatnému prodloužení budoucího užívání nemovitosti.
2. Současně s rekonstrukcí provést dispoziční změny vnitřních prostor a přizpůsobení jednotlivých místností výrobnímu programu a provést přístavbu stávajícího objektu.
3. Stavební úprava vnitroareálových komunikací.

                                                     Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

                                                                                                             

                                    

 ===================================================================================================

                 „Výzkum a vývoj pro inovaci automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie“


Popis projektu / operace:
Předmětem předkládaného projektu je na základě průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vč. návrhu a konstrukce prototypů dosáhnout nových znalostí a jejich následné aplikace do inovacíautomatických kotlů na obnovitelné zdroje energie (OZE), a to se zacílením na dosažení efektivního a ekologického spalování méně kvalitní biomasy.


Hlavní cíl projektu / operace:
Cílem je dosahovat dlouhodobé a vysoké konkurenceschopnosti na světových trzích prostřednictvím vývoje a zavádění do průmyslové praxe inovovaných automatických kotlů na pelety (případně jiné obnovitelné zdroje energie - biomasu) s vysokou užitnou hodnotou v kombinaci se zaměřením na ekologii vytápění. Cílem je rozšířit používání automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie jako prostředek vytápění různých typů objektů s dopadem na podporu dlouhodobého udržitelnéhorozvoje společnost jako celku (nahrazuje spalování fosilních paliv) a ochranu životního prostředí (spalováním dřevních pelet vzniká méně škodlivých látek vypouštěných do ovzduší v porovnání se spalováním neobnovitelných zdrojů energie).


                                                       Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

                                                                                                                                 

                                     

 

Modelování proudění spalin a částic ve výměníku tepla

Popis projektu / operace:

Předmětem projektu je zpracování teoretické části proudění spalin a částic ve výměníku tepla, provedení výpočtu základní stávající varianty geometrie výměníku a geometrie trubky s vestavbou. Po konzultaci a vyhodnocení výsledků bude navrženo řešení s novými variantami geometrie výměníku a trubky s vestavbou.

Při řešení budou využity moderní prostředky matematického modelování metodou konečných objemů aplikovaných na reálné geometrii pro výpočet proudění spalin a částic ve výměníku tepla.

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem projektu je prostřednictvím matematického modelování proudění spalin na stávajících zařízeních vytvořit návrh nové konstrukce kotlového tělesa a simulovat proudění spalin s cílem vyvinout nové konstrukční řešení proudění vody přes výměník a proudění spalin s částicemi v trubce výměníku tak, aby byl podpořen obecný cíl - vyrábět a prodávat vysoce konkurenceschopný a moderní a trhem požadovaný výrobek.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

 

 


 


 

 


eet